Kreds 10 's historie
 

Af Arne Bak Rasmussen

Schæferhundeklubben for Danmark er en forening med mange år på bagen. Oprindelig hed den Dansk Schæferhundeklub og blev stiftet i 1917 af overdyrlæge Rasmus Sørensen. I mange år udviklede klubben sig støt og roligt, men i begyndelsen af 1960érne, da det altså var en klub med hen imod 50 års levetid, opstod der problemer i samarbejdet med DKK. Stridsspørgsmålet var HD, hvor DKK krævede en aktiv kurs i bekæmpelsen af lidelsen, mens bestyrelsen i dansk Schæferhundeklub var mere tilbageholdende og tilbøjelig til at støtte sig til holdningen i Tyskland, hvor man ville afvente og fotografere mange hunde for at have et grundlag at vurdere på, samtidig med, at man lagde mere vægt på vurdering af bevægelsen på skuer, hvor man forlangte længere travmønstring.
Striden spidsede til og endte med et brud med virkning fra 1 januar 1962. Dansk Schæferhundeklub opsagde sin overenskomst med DKK og ville selv begynde at stambogsføre egne hunde og håbede på en anerkendelse under FCI.
Imidlertid var der blevet dannet en ny schæferhundeforening med hovedvægten liggende på Sjælland og i forståelse med DKK. Foreningen fik navnet Schæferklubben og havde som et væsent ligt programpunkt bekæmpelse af HD.

I begyndelsen stod den gamle forening stærkt ikke mindst i Jylland, hvor hovedparten af bestyrelsen havde hjemme, men efterhånden tippede vægten over til fordel for den nye klub. En medvirkende årsag hertil var ganske givet, at den nye klub fik sine hunde stambogsført i DKK og havde international anerkendelse. En anden detalje, som ganske givet fik afgørende betydning var opdelingen i kredse. Det var formanden Christian Weilsby, der så betydningen af denne struktur og arbejdede for dens gennemførelse. Netop opdelingen i kredse har været en stor styrke for vores klub. Det har været med til at brede klubarbejdet ud i landet, og i dag danner kredsene et solidt underlag for hovedforeningen.
De første 8 kredse blev til på Sjælland, kreds 9 blev Fyn, og derefter kom kreds 10 som den første jyske kreds. Kredsene var store dengang, og kreds 10 kom til at omfatte alt Nordenfjords.

Beslutningen om at starte en kreds i Jylland blev til ved et møde i Dronninglund mellem Kresten Poulsen Winther, Werner Winter Jensen, Erling Christensen og Arne Bak Rasmussen, og initiativet kom fra Poulsen Winther som igen var blevet inspireret af hovedbestyrelsesmedlem Erna Rubeck, der var indehaver af den dengang kendte og succesrige kennel Hostrupgård.

Stiftende generalforsamling blev afholdt 12 maj 1966 på Schweizerkonditoriet i Hjørring et sted, der skulle komme til at danne rammen om mange af kredsens første samlinger. Her blev en bestyrelse nedsat og den fik følgende sammensætning: Formand: Kresten Poulsen Winther. Kasserer: Fru Toksvig Ll. Hellumgård. Sekretær: Karl Larsen Hjørring. Hjalmar Mortensen blev suppleant. Han havde kennel Dannerhøj, som var en kendt nordjysk kennel.
Kredsen kom stille og roligt i gang. På den første ordinære generalforsamling året efter i april var der mødt 17 stemmeberettigede. Til ordstyrer valgtes Arne Bak Rasmussen og formanden aflagde sin første beretning. Kredsen bestod nu af 23 medlemmer og havde ingen særlige aktiviteter men man planlagde at afholde et skue, og en avlskåring i Ålborg blev diskuteret. Der blev valgt ny sekretær. Det blev Arne Bak Rasmussen og ny kasserer som blev Karl Larsen. Som revisor valgtes Brødsted Nielsen. Hans kone blev senere kredsens formand. Allerede i efteråret trådte Karl Larsen ud af bestyrelsen og blev erstattet af Erling Christensen. På et senere bestyrelsesmøde foreslog avlsvejleder Arne Bak Rasmussen, at Erling Christensen påbegyndte uddannelsen som avlsvejleder.
Dengang var kalenderen ikke så overtegnet som nu. Blandt andet havde dressuren ikke holdt sit indtog, men det blev vedtaget at holde en foredragsaften med politiassistent Orla Bertelsen kendt som medforfatter til bogen Schæferhunden. På den tid havde politihundearbejdet en fortrinsstilling blandt schæferhundeejere og politihund var næsten et andet navn for schæferhund.

På generalforsamlingen i 1968 blev Arne Christensen dirigent. Han tog senere initiativ til dannelsen af DcH Hjørring afdeling og blev dens mangeårige formand og medvirkende til dens store succes. Af formandens beretning fremgår det, at kredsen nu havde 34 medlemmer, og man planlagde at oprette en ny kreds i Thy. For første gang dukkede dressurspørgsmålet op. Det skulle siden komme igen mange gange. Under debatten berørtes muligheden af at oprette en DcH afdeling. Noget der ikke var stemning for. Der blev også talt om muligheden for at Schæferklubben og Dansk Schæferhundeklub kunne blive slået sammen. Opdelingen i to klubber var uheldig og gav anledning besvær og splittelse. Udover foredragsaftenen med Orla Bertelsen havde der været holdt et fremføringskursus i Sæby. Kredskassen indeholdt 400 kr. Der var flere kritiske bemærkninger fra Peter Sørensen, men beretningen blev dog enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen fortsatte uændret og ”Kritte” Brødsted Nielsen blev 1. suppleant.

1968 var et år med flere tiltag. Først og fremmest et ambitiøst møde mellem de tre dressurklubber Politihundeforeningen (PH) Danmarks civile Hundeførerforening (DcH) og Hjemmeværnet (HJV). Meningen var at søge at samordne træningen i de tre klubber, så kræfterne kunne samles. Det var nok ikke en god ide, men nogen må have troet, at der kunne komme noget godt ud af det. Det gjorde der ikke. De 3 indledere Søren Olsen, Sindal berømt i Nordjylland som tjenestehundefører fra PH, Arne Christensen fra DcH og S.E. Thomsen fra HJV reklamerede for hver deres forening og ingen af dem troede på muligheden af et samarbejde, men aftenen gav anledning til megen hundesnak, og man drøftede også muligheden af en konkurrence klubberne imellem, men også det fik en lunken modtagelse. Programmerne var for forskellige.
I sommerens løb afholdtes et drive in show i Sæby med John Rasmussen som dommer. John Rasmussen var fremtrædende i klubben. Han var dens første redaktør, som sagt dommer og kendt opdrætter med kennelnavnet Alsatian. Senere på sommeren afholdtes et skue i Sct. Knuds Kilde i Hjørring. Dommeren var N.C. Larsen, og overskuddet blev på 214,50 kr.
I december måned blev der afholdt en foredragsaften med John Rasmussen som taler. Mødet gav et stort underskud, så derfor turde man ikke holde flere aftener med udenbys foredragsholdere. I stedet planlagdes kurser i lydighedsdressur i Hirtshals og Hjørring.

På et bestyrelsesmøde i juni 1969 meddelte Poulsen Winther, at han ikke kunne afse tid til formandsjobbet og ønskede at udtræde af bestyrelsen. 1. suppleant ”Kritte” Brødsted Nielsen overtog pladsen. I juli afholdtes skue med N.C. Larsen og Erik Lassen som dommere. På skuet blev der optaget en film, som stadig findes i kredsen. Det blev besluttet, at avlsvejlederen skulle deltage i bestyrelsesmøderne og i det hele taget arbejde tæt sammen med bestyrelsen.
Generalforsamlingen var i 69 rykket frem til august. Her var Poulsen Winther ordstyrer. Man diskuterede igen sammenlægningen af de to klubber, og spørgsmålet om dressur i foreningen blev atter rejst. Kritte, der var en varm tilhænger af PH, kunne ikke gå ind for det, og diskussionen førte ikke til et resultat. Formanden omtalte, at Erling Christensen var udnævnt til avlsvejleder. En ny bestyrelse blev valgt og fik følgende sammensætning: formand Kritte Brødsted Nielsen, sekretær: Peter Sørensen. Kasserer: Erik Willumsen.
Vinteren bød på et par vellykkede medlemsmøder. Først et på Schweizerkonditoriet i Hjørring, hvor filmen fra skuet blev vist, og bagefter holdt dyrlæge Svend Christiansen foredrag. Der var mødt hele 80 op til aftenen, som blev meget vellykket. Senere afholdtes et møde i Tylstrup, som blev valgt, fordi det var centralt i den store kreds. Også her blev skuefilmen først vist, og derefter var der et foredrag ved John Rasmussen om vor tids schæferhund. Igen var der stor tilslutning med ca. 80 fremmødte. Aftenen var nok ikke så vellykket, som den i Hjørring. Man følte, at John Rasmussens indlæg var for kort, og debatten derefter var for tam.

Dengang kunne man samle medlemmer til møder. Det viser det næste møde med 105 fremmødte. Det skal dog huskes, at kredsen dækkede et meget stort område, og at det var en anden tid. Det var lettere at samle folk på den tid. Mødet var arrangeret i samarbejde med Politihundeførerforeningen, og man viste først PH´s nye film om politihundedressur, så gennemgik politiassistent Johannes Nielsen PH´s kåringsprogram, og aftenen sluttede med at politiassistenterne Mikkelsen og Søren Olsen, Sindal fortalte om arbejdet med tjenestehunde. Et par udstillingsarrangementer blev det også til. Et hvalpeshow i Frederikshavn i maj med 37 deltagere og med Erik Lassen som dommer og skue i Hjørring med 78 tilmeldinger. Her havde vi for første gang svensk dommer, idet Rune Wågebro dømte sammen med N.C. Larsen.

Den gode tilslutning til møderne gav blod på tanden og foreningen indbød dyrlæge N. Wamberg til en aften med emnet: Ved du nok om hofteledsdysplasi. 100 mødte frem og fik en meget lærerig oplevelse. I november inviteredes den senere dommer og AR - medlem Eyvind Rasmussen til at komme og vise film. Det var med lidt spænding, for man havde været nød til at vælge en lørdag aften af hensyn til foredragsholderen. Det var sikkert også årsagen til det lidt skuffende fremmøde på ”kun” 50. Det blev ellers en meget god aften, hvor Eyvind Rasmussen viste sine film dels fra HZS i Mannheim i 1967 og dels fra vores egen hovedudstilling i Kalundborg.

En af tidens hundepersonligheder var kaptajn O.B. Vagt Andersen fra hjemmeværnet. Han blev indbudt til en aften på Vendelbohus, hvor han viste HJV´s film om hundetræning og bagefter på sin meget farverige og underholdende facon holdt foredrag. Også dette møde var godt besøgt med over 100 deltagere, hvoraf de 25 dog var hjemmeværnsfolk på kursus på Hjemmeværnsgården.

Foreningen sørgede for at komme hele vejen rundt, da den sluttede 1971 sæsonen med en aften om DcH´stræning. Her kom Chr. Kongstad fra Fredericia landstræner i DcH og kendt fra TV og viste film og holdt foredrag for omkring 70 fremmødte.
Der blev indrykket en annonce fire gange med henvisning til avlsvejlederen angående vejledning ved hvalpekøb. Interesserede ville ved henvendelse få tilsendt klubbens introduktionshefte.

1971 bragte også de første stridigheder frem til overfladen. Der havde i længere tid været en gruppe hundefolk i Frederikshavn, der ønskede Schæferklubbens træningsprogram indført i kredsen. Kredsbestyrelsen med formanden i spidsen var meget afvisende overfor dette ønske. Frederikshavnerne havde da i protest meldt sig ind i kreds 16 men ønskede at vende tilbage til kreds 10 og få træningen indført her. Der blev afholdt et møde i Klarup i april 1971 med deltagelse af bestyrelserne i kredsene 10 og 16, de utilfredse hundeførere og to HB – medlemmer Erna Rubeck og Jens Engstrup. Mødet førte ikke til noget resultat. Kreds 10´s bestyrelse ønskede ikke at indføre det nye træningsprogram og ønskede ikke udbryderne tilbage før den ordinære kontingentindbetaling i sept. og ville kun indføre Schæferklubbens program, hvis et flertal af kredsens medlemmer ønskede det. Der blev på mødet udtalt, at kreds 10´s bestyrelse tog for meget hensyn til de ”gamle” dressurforeninger, og Erna Rubeck påpegede, at man måtte imødese en kredsdeling, da sagen allerede havde været drøftet i HB.

I hele kreds 10´s levetid har det været en tradition at holde skue i juli måned, og det er kun enkelte gange, det har været rykket herfra. Arrangementet i 1971 må måske have været landets første kombi, idet E. Lassen dømte 60 hvalpe og Rolf Brevik fra Norge og Per Cederstrand fra Sverige dømte skuet med bare 58 hunde. Det var jo voldsomt med hele 3 dommere heraf oven i købet 2 udenlandske, og skuet gav da også underskud nøjagtig 4, 89 kr., men det opvejedes af hvalpeshowet der gav et overskud på 954 kr.

På den efterfølgende generalforsamling 1971 var der kritik fra Esman af den udstrakte brug af nordiske dommere. Beretningen blev dog vedtaget med 12 stemmer mod 1. Sekretær og kasserer ønskede ikke at genopstille. Erik Møller blev ny sekretær og Werner Winter Jensen blev kasserer. Det følgende år bød på færre aktiviteter. Skue og hvalpeshow blev dog som sædvanlig afholdt, og der blev afholdt et par orienteringsløb, et i Lønstrup og et i Hirtshals. På generalforsamlingen 1972, der afholdtes i Brønderslev med Ole Dejgård som dirigent, ønskede formanden at træde tilbage og kassereren Erik Møller blev enstemmig valgt til ny formand 1. suppleant Arne Christensen var herefter kasserer. Arne Bak Rasmussen takkede Kritte Brødsted Nielsen for hendes indsats. Kassen havde fået det meget bedre i løbet af hendes formandsperiode og medlemstallet var næsten fordoblet, også Peter Sørensen takkede formanden, fordi hun havde engageret sig så meget i arbejdet. Bagefter var der en livlig debat, hvor bla. Arne Christensen slog til lyd for et kredsblad, netop fordi kredsen var så stor, og det var svært for medlemmer i yderområder at følge med.
Den nye bestyrelses første arrangement blev et motionsløb. En slags forløber for UHP prøven. Det blev en 15 km cykletur uden pause fra Hjørring til Lønstrup, hvor turen sluttede med en hyggelig sammenkomst i et sommerhus. Uffe Christensen påtog sig arbejdet med det nye kredsblad og blev således kredsens første redaktør. Striden om indførelse af dressur endte i første omgang med, at Frederikshavn blev skilt ud fra kreds 10 og fik kredsnummer 19.

Det lå nordjyderne på sinde, at få de to schæferhundeklubber slået sammen og på et bestyrelsesmøde, hvor foruden kreds 10´s bestyrelse, kreds 19´s bestyrelse og repræsentanter for den nordjyske afdeling af Dansk Schæferhundeklub var til stede, blev det besluttet at indbyde formændene for de to klubber til et forsoningsmøde. Mødet blev afholdt i Brønderslev 16.10.72 med deltagelse af Vahl Møller fra Schæferklubben og Niels Andersen fra Dansk Schæferhundeklub. Arne Christensen bød velkommen til indlederne og de 55 fremmødte medlemmer. De to indledere gav hver deres fremstilling af situationen, som de så den, men var i øvrigt enige om, at sammenslutningen burde komme nu. Der var mange spørgsmål fra forsamlingen til de to formænd.

I vinterens løb var der foredrag ved Orla Bertelsen i Svanelunden i Hjørring.
I februar 1973 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling på grund af sammenslutningen af de to schæferhundeklubber. Den nye forening fik det lidt akavede navn Schæferhundeklubben for Danmark, men det var det eneste man kunne blive enige om. Der blev nedsat en ny kredsbestyrelse. Formand blev Hans Vestervang, som i mange år havde været den drivende kraft i dressurarbejdet med den civile afdeling af PH og desuden ivrig tilhænger af den grå schæferhund (det var betydeligt sværere på den tid end nu) og opdrætter med kennelnavnet Lundhøj. Kasserer blev Ove Krag mens Werner Winther Jensen blev sekretær. I marts blev der afholdt delegeretmøde i forbindelse med sammenlægningen. Det var ligesom repræsentantskabsmøderne placeret i Nyborg. Fra kreds 10 deltog Hans Vestervang, Ove Krag og Arne Bak Rasmussen. Det blev et langt og trættende møde, og deltagerne var først hjemme ud på natten. Det var sidste gang, vi skulle til Nyborg i den anledning. Efter sammenslutningen blev det en lang tid Ebeltoft, der blev stedet for repræsentantskabsmøderne. Det blev de nu ikke kortere af. På den tid var et repræsentantskabsmøde en meget lang og drøj affære med endeløse debatter og mange forskellige forslag fra medlemmerne, som skulle behandles, men det var jo også en forening i opstartsfasen, og der var mange problemer at tage stilling til.

I det første år efter sammenslutningen trådte Werner Winther tilbage og Flemming Vejen blev i stedet sekretær. Man diskuterede i kredsen muligheden for at oprette en ny kreds i den vestlige del med tyngdepunktet omkring Skovsgård, en kreds af PH folk her kunne måske være interesserede. Der blev også talt om at påbegynde dressur i kredsen. I 1974 påbegyndtes øretatovering af schæferhundehvalpe og i den forbindelse blev Bent Gerner indstillet som avlsvejlederaspirant. Vinteren bød på et par foredragsaftener dels ved Arne Bak Rasmussen om hundens bygning illustreret ved film og lysbilleder og dels en aften med Kaj Pedersen fra Rødovre om hvalpetest. Også Kaj havde film med. I februar tog 5 af kredsens medlemmer til Silkeborg til en instruktionsdag omkring Schæferhundeklubbens træning. Brugshunderådsformand Kurt Sørensen stod for instruktionen, der også indeholdt en praktisk del. Allerede i marts startede kredsen sin egen træning, og arbejdet i de næste måneder kom i høj grad til at dreje sig herom. Ved træningsstart mødte 18 op, der blev optaget film af Jørgen Dejgård og træningen gik fint i tiden fremover. Træningspladsen lå på hjørnet af Vandværksvej og Fuglsigvej.

Der var stadig kontakt til folkene fra Skovsgård og i februar holdt Arne Bak Rasmussen foredrag i Skovsgård for cirka 60 tilhørere om schæferhundens bygning og standard.

Generalforsamlingen blev igen, som normalt på den tid, afholdt i august. Her dukker nogle navne op på folk som siden figurerede i kredsens historie. Suppleanter til repræsentantskabsmødet blev nemlig Ove Jensen, senere formand i kreds 24, Ernst Dahl senere bestyrelsesmedlem i kreds 10 og John Vejen, som jo også senere fik flere poster i kredsen. Året 1974 sluttede med et møde, hvor Bent Worm viste lysbilleder fra et afkomsskue i Ålborg og et medlemsmøde, hvor Arne Bak Rasmussen viste lysbilleder og holdt konkurrence, desuden blev der vist film fra træningspladsen og fra skuet.
Året efter blev kredsen igen delt op. Området fra Åbybro og vestover blev skilt fra og fik kredsnummer 24.

Igennem 70érne gik arbejdet i kredsen sin støtte gang. Hvert år blev der holdt skue i juli måned ofte med 70 – 80 hunde en sjælden gang færre. Også træningen gik roligt fremad. Der blev nedsat et brugshundeudvalg. Det første med Ernst Dahl som formand og desuden Henning Winther. Det blev i 76 afløst af et nyt med Arne Bak Rasmussen som formand og bestod desuden af John Vejen og Hans Vestervang. Jan Vejen begynder her sit arbejde for kredsen og bliver indvalgt i et arrangementsudvalg sammen med Kaj Åge Nielsen og Irma Vejen. Året før var Irma Vejen blevet indstillet som avlsvejlederaspirant.

I 1979 blev der råd til et klubhus, som med medlemmernes hjælp blev rejst på træningspladsen. Carl Christensen og hans kone Edith meldte sig som kantinebestyrere, og i mange år fremover var de fast på deres plads bag disken. De var trofaste på alle træningsdage og ved alle arrangementer, og de lagde hele deres sjæl i at sørge for det bedste og til en fornuftig pris. Edith gik i supermarkedet og købte billigt ind og lavede suppe og andet godt. Der gik ry af hendes køkken, og hendes lagkage kunne ikke fås bedre. Der var den særlige lille detalje ved lagkagesalget, at Edith altid gemte et formandsstykke til Hans Vestervang. Det stod parat til ham, når han kom ind efter træningen, og det var ikke det mindste. I 1979 dukker også Arne Ehrenreichs navn op. Han står nu for brugshundeudvalget og skal desuden færdiggøre et udkast til et oplæg til en pjece om kreds 10 udarbejdet af Arne Bak Rasmussen.

Mange er gået gennem kredsen i årenes løb, og på den tid i 70´erne og 80érne kom og gik mange. Det er navne som er husket af nogle af de ældre men ukendte for nye medlemmer. Poul og Lene Anderson, Bente Lie Olesen, der var sekretær i to omgange, Tove Winther, Anders Larsen, Mette og Mogens Vesterholt, Minna Kristiansen, Erik Dybbro Olesen, Bent Mikkelsen og Poul Byrdal var alle medlem af bestyrelsen. Find Nielsen var figurant, B – udvalgsformand og DM – deltager. Preben Christensen, Carsten Isaksen og Kurt Jensen var figuranter, og desuden også aktive som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Derudover var der mange deltagere ved træningen. Der var mange hold og mange deltagere. B – udvalget bestod i begyndelsen af 80érne af Find Nielsen som formand og Arne Bak Rasmussen og Carsten Isaksen som udvalgsmedlemmer. På den tid kunne der afholdes gode konkurrencer i områder. Kreds 10 inviterede til kreds 10 åben i nogle sæsoner, og det var gode, velbesøgte arrangementer, hvor det var nødvendigt med 2 dommere. Samtidig kørte en studiekreds i flere sæsoner under ledelse af kredsens avlsudvalg bestående af avlsvejlederne Jan Vejen, Irma Vejen og Arne Bak Rasmussen. Mogens Vesterholt trådte senere ind i avlsudvalget og var desuden en tid avlsvejlederaspirant. Her kunne kredsen en række aftener vinteren igennem samle 30 – 40 deltagere. Skuerne om sommeren havde stor tilslutning, blandt andet holdt kredsen et stort skue i 1980 med Jens Viggo Jensen som dommer, hvor der aftenen før skuet var en stor, velbesøgt og meget livlig kammeratskabsaften. På generalforsamlingen i 1980 blev Ernst Dahl og Jan Vejen indvalgt i bestyrelsen og dertil to medlemmer fra Brønderslev, der her havde ønske om at få etableret deres egen træningsplads under ledelse af Flemming Due. Der taltes om muligheden for en kredsdeling og oprettelse af en ny kreds i Brønderslev. Denne kom i gang i løbet af 81 med god hjælp fra Hjørring, og i tiden fremover trænede man på to pladsen men var stadig én kreds ved konkurrencer, pokalkampe og ved præmieuddelinger.

Kreds Nyt havde fungeret siden opstarten og blev i 80érne overtaget af Jens Hoven, som blev bladets redaktør, og kredsen anskaffede sig eget ”trykkeri”. Jens kørte arbejdet frem til 1983, hvor Henning Hansen blev kredsens trykker. Redaktør blev Mette Vesterholt. Senere kom Ole Hoffmann til og blev redaktør. De to Ole og Henning havde et fint samarbejde og lavede et blad, der var både flot og læseværdigt, og som de fik anerkendelse for. Da Ole forlod kredsen, kom Henning efterhånden til at stå for hele arbejdet. I dag er Kreds Nyt bladet nedlagt - alt info foregår i dag igennem fællesmøder og vores hjemmeside kreds10.dk

Normalt var generalforsamlingerne ganske fredelige, selv om også kreds 10 havde sine stridigheder mellem forskellige grupper, men generalforsamlingen i 81 med Flemming Due som ordstyrer, adskilte sig fra normen. Den blev særdeles livlig, og bølgerne gik højt. Irma Vejen kritiserede forhold på træningspladsen, Anders Larsen spurgte, om formanden ikke var vidende om, at der var stridigheder i kredsen. Jan Vejen mente, der blev lagt for stor vægt på dressurarbejdet, ville gerne have vægten lagt på andet. Efter en stormende debat blev formandens beretning vedtaget med 24 stemmer mod 23, 3 stemmer var blanke. Det ses indirekte heraf, at kredsen var ganske stor på det tidspunkt med 50 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

I løbet af 1982 nåede kredsen op på 114 medlemmer, og træningspladsen var en af landets større. Det skal ses på baggrund af, at kredsen var blevet delt i foråret, da Brønderslev blev skilt fra som en selvstændig kreds. Resultaterne ved skuer og hvalpeshows rundt om i landet var fine og et tegn på, at opdrætterarbejdet gik godt. Kredsen havde på det tidspunkt ganske mange aktive opdrættere.

Træningspladsen var ret lille men hyggelig, og man var glad for placeringen, som var meget central, men med en ny ikke hundevenlig tilflytter i nabolaget opstod der problemer. Der indløb klager over for megen aktivitet på træningspladsen, der næsten var besat hver dag i ugens løb, og resultatet blev, at man måtte flytte fra Vandværksvej lidt længere bort til det, der dengang var udkanten af industriområdet ved Mads Clausensvej. Det var ikke billigt, at få klubhuset flyttet, og kommunen ville ikke yde bidrag, men med frivillige medlemmers hjælp blev flytningen foretaget til den plads, der skulle blive kredsens hjemsted de næste 12 år.

Stigningen i medlemstallet fortsatte og nåede i 84 op på over 120, og der var mange aktive medlemmer. Et arrangementsudvalg sørgede for både sommerens og vinterens arrangementer herunder også både sommerfest og julefrokost. I 84 trådte Åse Jensen ind i arrangementsudvalget, som desuden bestod af Carl Kristensen og Carsten Isaksen. En vagttjeneste gav gode penge til klubben og et opvisningshold ledet af Ole Moselund kom omkring og viste, hvad kredsens hunde duede til og gav god reklame. B – udvalget arrangerede i sommerens løb et figurantkursus med Mogens Pedersen fra Sjælland. Mogens kom og boede i et sommerhus i Hirtshals en uge og holdt hver aften i hele ugen et meget inspirerende og lærerigt kursus for kredsens og nabokredsenes figuranter med hjælp fra interesserede hundeførere, der sørgede for, at der var hunde nok. Kurset foregik dels på træningspladsen, dels på arealer omkring Hirtshals, en gang også i klitområdet, for at vise betydningen af at træne i forskellige omgivelser. Et par aftener rykkede hele flokken ind på Codanhus til filmforevisning og diskussion. (En episode huskes især af nogle, nemlig da en god del af deltagerne fra kreds 54 masede sig ind i elevatoren, som satte sig fast på vej op). På den tid var Helmut Raisers byttedriftteori på fremmarch til afløsning af den hidtil gængse Frank Schenkmetode, og figuranterne fik her en oplæring i de nye strømninger. Kurset var en stor succes og blev på privat basis gentaget året efter. Dertil var der kurser med Bjarne Brix og Per Svoldgård, og tidligere havde kredsen været vært for et storkursus i Frank Schenkmetoden. Det var ledet af kreds 17 – folk med blandt andet Sten Ørsted Pedersen. Kreds 17, som på den tid var den førende brugshundekreds, svor til Frank Schenks metode og advarede mod at give slip på gamle, velprøvede metoder bare fordi, der kom nye strømninger.

Foruden forsvarsarbejde og lydighed blev der også taget hånd om sporarbejdet, idet Henning Hansen og Erik Nielsen var sporansvarlige og tog sig af at tilrettelægningen af træningen i den disciplin.

I en periode havde kredsen en træningsplads i Skagen. Senere blev kreds 69 Ålbæk oprettet. Det var en flok udbrydere fra kreds 19, som i god overensstemmelse med kreds 10 fik overladt den nordlige del af kredsen.

I 86 blev træningsstarten forsinket på grund af stort snefald. Senere på foråret stod B – udvalget med Ole Hoffmann i spidsen for afholdelse af et LM – mesterskab. Der var en del diskussioner omkring vandrepokalerne, fordi nogle medlemmer som ikke kom på træningspladsen og ikke betalte træningsgebyr stillede op til kredskonkurrencen og mente sig berettigede til pokaler. Der blev lavet regler herfor, så man skulle betale træningsgebyr for at kunne deltage i kampen om pokalerne. En lille gruppe medlemmer med Flemming Vejen i spidsen ønskede at bryde ud af kredsen og starte en ny kreds i Løkken/Vrå. Bestyrelsen var imod, og i første omgang støttede HB bestyrelsen. I sommerens løb afholdtes en avlskåring. I efteråret viste avlsudvalget film fra HAS og HZS. Arne Bak Rasmussen stod for en træningslederuddannelse og årets julefrokost blev, som det var tradition nogle år i 80érne afholdt i selskabslokalerne på Victoria i Sønderlev.

Sidste halvdel af 80érne var præget af en del urolighed med stridende grupper. Det førte til flere omrokeringer i bestyrelse og udvalg, men i hele perioden stod Hans Vestervang som formand og var upartisk i sin ledelse af kredsen. I en stor del af tiden havde han Bente Lie Olesen med som sekretær, mens der var udskiftninger i den øvrige bestyrelse. Ole Hoffmann var aktiv dels som en fantasirig redaktør af kredsnyt dels i perioder som bestyrelsesmedlem og B – udvalgsformand. Her var han manden bag afholdelse af LM mesterskabet og SPH/DM, som kredsen var vært for i 1987. Dette blev afholdt på Børglum Kloster og var et meget vellykket arrangement, som blev fint afviklet og var en god oplevelse for kredsen.

Måske var det her kredsens interesse for SPH – prøver blev grundlagt. Senere fik vi med Henning Hansen en flittig udøver af denne gren af brugshundesporten. Henning har adskillige gange deltaget ved DM og opnåede i 1991 det flotte resultat at blive DM – vinder med Xiras Eiko. Sammen med ham deltog Erik Nielsen ved disse konkurrencer, og en tid var John Fuglsang med. I de seneste år har Søren Jensen fulgt op både som DM – deltager og som arrangør af LD – konkurrencer.

Samme år 1987 blev den kredsdeling, der længe havde truet, en realitet. Bestyrelsen var imod, men HB støttede nu oprettelsen af den nye kreds, der fik nummer 81. Kreds 10 havde dermed fået den størrelse, som vi kender i dag. Kredsdelingerne medførte selvfølgelig et fald i medlemstallet men også andre ting spillede ind. F. eks. var der i den periode en del uro i kredsen med gnidninger mellem nogle af medlemmerne. Det gav sig også udtryk på nogle af generalforsamlingerne, som kunne være ganske stormende. Således forlangte Ole Hoffmann på en af dem Irma Vejen ekskluderet, fordi hun efter hans opfattelse havde modarbejdet arbejdet omkring SPH/DM. Kravet blev dog ikke fulgt, hvorefter Ole med en lille kreds af sympatisører forlod generalforsamlingen. De meldte sig senere ud af kredsen og flyttede til kreds 69 – Ålbæk

På samme tid var kredsen dog præget af stor aktivitet med prøver og konkurrencer som f.eks. Hjørring Open, der havde god tilslutning. I disse år var Carl og Edith trofaste i kantinen og sørgede foruden for et godt køkken også for et fint tilskud til kassen, og de blev på posten indtil Carl på grund af sygdom blev nødt til at trække sig tilbage. Deres søn Preben Christensen var i mange år sammen med Carsten Isaksen faste figuranter og desuden var de to makkere i B – udvalget.

Hans Vestervang, der havde været formand siden 1973, besluttede sig i 1989 for ikke at genopstille. Han havde dermed været formand i 16 år, en lang periode, hvor klubben var vokset og havde udviklet sig meget. Kredsen havde gennemgået store forandringer i Hans´s formandsperiode, og mange meget forskellige arrangementer var blevet afviklet. Hans takkede af på generalforsamlingen i 89, og dirigenten kunne konstatere, at denne generalforsamling i modsætning til mange tidligere havde været meget rolig og harmonisk.
Den nye bestyrelse fik denne sammensætning: Formand: Kurt Jensen, næstformand John Vejen, kasserer: Lars Pedersen, sekretær: Åse Jensen, bestyrelsesmedlem: Mogens Vesterholt.

Generalforsamlingen i 1990 blev mere dramatisk, Hele bestyrelsen trak sig tilbage, da det forelagte regnskab var særdeles uoverskueligt og blev nedstemt. Der manglede blandt andet udgiftsbilag for 4.200 kr. Den nye bestyrelse fik Preben Christensen som formand, Bent Terkildsen som næstformand. Kasserer blev Carsten Poulsen, sekretær. Erik Dybbro Olsen og bestyrelsesmedlem: John Fuglsang.

Denne bestyrelse fik en lidt vanskelig start ikke mindst økonomisk, da der en tid kom regninger til klubben, som man troede var betalte. Kredsen var også blevet mindre på blandt andet på grund af de mange kredsdelinger. I 1990 var medlemstallet på 43. Bestyrelsen tog imidlertid fat med effektivitet og fik snart rettet godt op på økonomien.

Avlsudvalget blev i perioden skiftevis ledet af Irma Vejen og Mogens Vesterholt. Senere overtog Jan Vejen posten. Kreds Nyt blev i en periode lavet af Brian Simonsen og Rene Hansen. Rene gik i flere år Henning Hansen til hånde på sporene, og efterhånden som Henning, som følge af besvær med bentøjet, trak sig lidt i baggrunden, tog Rene mere over og kom efterhånden i flere år til at stå for denne afdeling. Der var i den periode en del uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og avlsudvalget, og det kulminerede i forbindelse med et skue afholdt i Asdal. Avlsudvalget havde ansvaret, og bestyrelsen fandt, at der var blevet taget for let ikke mindst på den økonomiske side, og det endte med, at Irma og John Vejen samt enkelte andre medlemmer forlod kredsen og flyttede til 81.

Igennem nogle år havde træningspladsen været truet af udvidelser i industribyggeriet, så arealerne, der var til rådighed snævrede mere og mere ind, og man havde i længere tid været på udkig efter et nyt sted at være. Kommunen havde tilbudt arealer ved Gl. Hirtshalsvej, men der var så store økonomiske forpligtelser forbundet med dette sted, at det turde man ikke binde an med. En tid havde man kig på et område ved Hedevej og Hvidegårds Ager, men beboerne i området blev stærkt opskræmte ved udsigten til at få schæferhunde som naboer og protesterede kraftigt. Ifølge en artikel i Vendsyssel Tidende påpegede man, at der boede børn mindre end 150 meter borte, og de kunne ikke færdes trygt i nærheden af en schæferhundeplads. Desuden var man også bange for, at hundene skulle angribe køer og heste på markerne i nærheden, en chinchillaavler var bange for, at hans dyr kunne dø på grund af larmen, da disse dyr var meget støjfølsomme, og endelig var man i almindelighed bange for støjplagen. Overfor så massive bekymringer måtte klubben give op og trække sig tilbage. Kommunen ville have Schæferhundeklubben ud på de arealer syd for Hjørring, hvor DcH trænede, men bestyrelsen ville først undersøge mulighederne for selv at få et område.
I 1992 trådte Preben Christensen tilbage og forlod kreds 10. Carsten Poulsen blev formand og Arne Ehrenreich ny kasserer mens Henning Hansen afløste Erik Dybbro. Året før var Helle Pedersen trådt ind som bestyrelsesmedlem.

80érne havde været en god tid for schæferhundene. Der blev lavet mange hvalpe, og der kom mange på træningspladsen. Der var god gang i træningen, og der var konkurrencer på et lavere plan blandt andet var nordjysk Mesterskab startet i 1983. Starten foregik således, at kreds 10 lagde ud som første vært, og derefter fulgte de andre nordjyske kredse opefter i kredsnumrene. Konkurrencen blev afholdt første weekend i november. Adgangskrav var en bestået BHP1 med minimum 250 points. Der konkurreredes i I – II – III med 2 pokaler til hver klasse, hvis der var over 5 deltagere ellers 1. Samme dag var der konkurrence for SLP. Desværre faldt denne konkurrence efterhånden bort. Klubbens brugshunderåd blev mere og mere elitepræget og viste ingen interesse for det hundeliv, der ikke tog sigte på DM. Der manglede en inspiration fra oven, og da antallet af stambogsførte hunde samtidig faldt gennem årene sygnede den form for hundearbejde bort. I dag har vi tilbage en LD – konkurrence, som landsdelen stadig holder liv i. Her deltager kredsene med hold bestående af en B- en AB- og en BHP – hund, men der er ikke den store opbakning, og det er ikke hver år, at alle kredse deltager. Ligesom vi i en periode havde kreds 10 åben med deltagelse af hunde i alle klasserne, således havde kreds 19 en B – C match først på sommeren. Det var også en god og afslappet konkurrence. Begge disse konkurrencer er forsvundne. Det er en skam, at vi ikke har sådanne muligheder mere. Det var en konkurrencemulighed for folk, der ikke stilede mod DM niveau, og det var en god ting for sammenholdet i kredsen, at have sådanne fællesmål at arbejde hen imod. Desværre interesserer det ikke vort brugshunderåd at prøve at sætte gang i konkurrencelivet på lavere niveau. For rådet er det stadig kun DM, der tæller.

Bestyrelsen med Carsten Poulsen, Arne Ehrenreich, John Fuglsang, Henning Hansen og Helle Pedersen sørgede for en periode med ro og fremgang i økonomien. Kredsen havde problemer med figuranter, og en overgang stod vi helt uden. Det er en umulig situation for en schæferhundekreds. Uden gruppe C er der jo ikke mulighed for at komme videre hverken for menige medlemmer eller sådanne, som stiler mod de store konkurrencer. Af sådanne havde kredsen 1 nemlig Arne Ehrenreich, der arbejde mod deltagelse ved DM. For at komme videre lejede kredsen en figurant fra kreds 564 Johannes Stie, som så dels skulle træne kredsens hunde og dels oplære nye figuranter. Det var dog småt med føl, kun 1 nemlig Martin Poulsen viste vedholdenhed. Ordningen blev til efter nogen debat, for det medførte, at medlemmer, som ønskede at få gruppe C – træning måtte betale et forhøjet træningsgebyr.

Det er altid svært at få folk til at stå i kantinen, og efter at Karl og Edith var holdt op var der skiftende kantinebestyrere. En tid stod Grethe Christensen der. Hun styrede det med fast hånd og hvast blik. Senere trådte Lone og Rene til og servicerede de få medlemmer, der på det tidspunkt var i kredsen.

I 95 fik vi en ny rokade i bestyrelsen og den nye fik Arne Ehrenreich som formand Rikke Skaar som sekretær, Lene Hahn som kasserer og Martin Poulsen og Helle Pedersen som bestyrelsesmedlemmer. Samtidig opsagde kommunen lejemålet på Mads Clausensvej men anviste nye arealer ved Vinstrup. Nu var der noget at tage fat på. Det gamle hus skulle fjernes, et nyt anskaffes som noget af det største og vigtigste. Der var ikke mange penge i klubkassen og der skulle bruges 80 000 til et nyt hus, så det var tunge beslutninger, der skulle træffes, men med Arne E som formand gled det hele på plads. Man fik anskaffet et hus på 45 m2 med en udvidelse på 15 m2, man fik en god aftale med kommunen, og med medlemmers hjælp blev det nye hus stillet op, der blev sået græs, og så kunne medlemmerne rykke ind på det nye sted, hvor der var masser af plads og fine forhold.
Et indtryk af udfordringerne får man ved at læse formandens beretning fra 1996. Der står:
Da jeg for et år siden sagde ja til at blive opstillet som formand, gjorde jeg det klart for mig selv og andre, at det ikke var de store visioner, der drev mig men et jordnært ønske om at kredsens forskellige arbejdsområder skulle fungere – helst uden for mange problemer.

Og hvordan gik det så?

Jeg vil ikke sige, at problemerne er væltet ind over os, men man kan godt formulere det som: Udfordringerne har været store og påtrængende.
Den første udfordring som den nyvalgte bestyrelse stod overfor var at få en mere stabil og lovlig strømforsyning. Der var sådan set sat penge af til det formål, men vi vidste jo, at vores nabo til begge sider arbejdede på at købe den jord, som klubhuset lå på. Vi kunne altså risikere at smide 16 000 kr. ud til ingen nytte. Derfor søgte vi kommunen om lån til en permanent eltilslutning. Samtidig gjorde vi opmærksom på, at man nok skulle se det hele i en lidt større sammenhæng.

Og så skal jeg ellers love for, at der begyndte at komme kommunale udfordringer. Vi blev sagt op – uden at der var sikkerhed for, at vi kunne få en anden plads. Samtidig fik vi klar besked på, at hvis man fik godkendt en ny træningsplads, ville vi ikke få lov at stille det gamle og henrådnende klubhus op igen. I øvrigt var man aldeles utilbøjelig til at tale om penge. En flytning ville helt og holdent være for kredsens egen regning. Så der var udfordringer nok – og det var i hvert fald slet ikke det, jeg havde forestillet mig, da jeg blev valgt til formand.

Bestyrelsen måtte altså bruge ret meget tid og energi på disse udfordringer. For så at gøre en lang historie lidt kortere kan jeg sige: Vi har fået tilladelse til en ny plads. Vi har købt et klubhus på ca. 60 m2. Vi er i fuld gang med at planere jorden og få etableret elforsyning og med mange arbejdsomme menneskers hjælp, er den gamle plads ved at være ryddet. Sidst men ikke mindst, vi er tæt på en kommunal finansiering af hele projektet.
Der er dog et stort arbejde tilbage, før den nye plads med det nye klubhus kan tages i brug. Vi er imidlertid optimistiske og tror, at denne udfordring også nok skal blive tage top.
Det kan endda være helt underholdende – bare vi løfter i flok!

Men vi kommer ikke uden om, at det skal blive forår med grøde i jorden, før der vokser græs på vores nye træningsplads. Realistisk set bliver det nok først efter sommerferien, at det nye græs må betrædes. Vi må altså affinde os med de nuværende arealer, eventuelt med Lone og Renés campingvogn som ”klubhus” her i foråret 1996.

Med hensyn til træningssituationen må vi konstatere, at der har været færre aktive på pladsen i 1995. dette til trods for at medlemstallet rent faktisk er steget fra 45 til 49.
På generalforsamlingen for et år siden påpegede Carsten Poulsen i sin beretning, at vi skulle være opmærksomme på træningsledersituationen. Et forhold der er blevet endnu mere synligt i løbet af 1995, idet både Carsten Poulsen og Rikke Skaar har sagt fra som træningsledere. I øjeblikket er hundene fordelt på tre hold i gruppe B, hvilket let kan give en lidt for stor aldersspredning på de enkelte hold. Men selv om træningsledermanglen er blevet et fast punkt på bestyrelsesmøderne, kommer nye træningsledere ikke dumpende ned fra himlen.. Vi må erkende, at det tager tid at fremdyrke og uddanne nye træningsledere. Heldigvis har Martin Povlsen været villig til at overtage hvalpeholdet efter Rikke Skaar. Allerhelst vil vi have træningsledere, der selv er kommet langt i Schæferhundeklubbens prøvesystem med egen hund, og dertil kommer, at de skal være stabile. Med vores nuværende sammensætning af hundeførere, har vi ikke så mange at tage af. Det tager tid.

I gruppe C, hvor vi også mangler uddannede hjælpere, går det støt og roligt fremad med uddannelsen af Martin Povlsen. Han kan efterhånden klare en del situationer. Specielt indlæring af begynderhunde er han ved at have et godt tag på. Vi har derfor også lavet en mindre opblødning af betalingskravene i gruppe C. Begyndere kan godt starte med lidt bidearbejde på den ordinære træningsdag, uden at skulle betale ekstra for det – i første omgang! Hvis det så viser sig at være noget, de ønsker at gå videre med, kommer vi ikke uden om, at der skal mere træning til. Så er én gang om ugen ikke nok, og vores ”figurantlærling” er heller ikke så færdiguddannet, at han kan gøre hundene prøveklare. Derfor har vi forlænget vores aftale med uddannelsesfiguranten. Det betyder også, at vi forlænger det nuværende betalingssystem, hvor man betaler 150 kr. pr. måned for at være med til at dække de udgifter, der er forbundet med at have en udenbys hjælper. I øvrigt begynder vi at se resultaterne af at have hyret en yderst kvalificeret figurant. Ved kredsmesterskabet i december så vi nogle resultater i gruppe C, som vi ikke er forvænt med i kreds 10.

Ud over kredsmesterskabet med 11 deltagende hunde har der været afholdt cykelprøve med 6 hunde, færdselsprøve med 9 hunde og ikke at forglemme: en særdeles vellykket landsdelskonkurrence i begynderprøve B med 27 deltagere. Til LD 6 mesterskabskonkurrencen i Aalborg stillede vi med 3 mand, der placerede sig pænt midt i feltet.

Efter det dyk vi havde været nede i på brugshundesiden, hvor vi næsten på én gang kom af med alle hunde over 2 år, synes jeg at årets opnåede resultater giver anledning til en vis forsigtig optimisme på dette område af vort arbejde.

På et andet væsentligt område: Avlsarbejdet! – har vi imidlertid ikke meget at skrive hjem om. Der er ikke længere så mange opdrættere med en tæt relation til kredsen, som der tidligere har været. Fakta er i hvert fald, at kun få af de nuværende medlemmer går op i avl og udstilling. Vi har dog et enkelt medlem, der har opnået særdeles gode resultater i 1995 nemlig Helle Pedersen med Karats Rico.

Som det måske kan fremgå af beretningen er der i årets løb også sket det, at bestyrelsen mere og mere har overtaget BRK´ens funktion. Ikke for at gå uden om Arne Bak Rasmussen, men dels har Arne i årets løb fået det tidskrævende job som redaktør af hovedbladet, og dels udgør bestyrelsen en stor del af træningslederne, som derfor ved, hvor skoen trykker. Det har da også været medlemmer af bestyrelsen, der har været af sted til landsdelsmøder og øvrige BRK – møder. Vi er derfor blevet enige med Arne om, at han langsomt og ærefuldt trækker sig tilbage som BRK, idet han dog har lovet at fortsætte med det ret komplicerede arbejdsområde, der hedder kreds 10´s af pokaler.
Så er det tanken at udpege en fra bestyrelsen som BRK efter generalforsamlingen.

Uden at foregribe kassererens fremlæggelse af regnskabet kan jeg sige, at hvis vi kunne se helt væk fra de ekstraordinære flytteomkostninger, så ser økonomien ganske fornuftig ud – ikke mindst på grund af de to vagter, som en del medlemmer har ofret tid på. Herfor siges derfor også: Mange tak for hjælpen.

Men: Bestyrelsen har dog været nødt til at tage et banklån for at kunne købe klubhus, betale eltilslutning osv. Lånet er i øvrigt lavet på den måde, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der hæfter for gælden. Sagen er altså den, at selv om Kommunen eller andre eventuelt går ind og hjælper med finansieringen, så vil hele etableringen af den nye træningsplads betyde flere, nye udgifter.

Bestyrelsen har derfor besluttet at hæve den halvårlige træningsafgift til 300 kr. Så må vi se, om det er tilstrækkeligt til at få økonomien til at hænge sammen fremover.

Endelig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle de mennesker, der – på den ene eller den anden måde – har hjulpet til med at få tingene til at fungere i årets løb. Så længe der er positive, konstruktive medlemmer at trække på , ser jeg ikke problemer men udfordringer.

På bestyrelsens vegne

Arne Ehrenreich

I løbet af året 96 kom kredsen i gang på den nye træningsplads. Kurt Jensen og Lars Pedersen fungerede som figuranter sammen med Martin Povlsen, og der kom godt gang i arbejdet. Alle nød de nye forhold. Der var pænt og ryddeligt omkring, og der var masser af plads. Det eneste minus var vejen. Både fællesvejen, som altid var meget hullet og vores egen opkørsel, som ikke tålte megen regn, før den blev smattet. I nogle år viste sporene på marken, hvordan den flyttede frem og tilbage fra et spor til et andet, når det gamle blev for dybt eller blødt.

I 97 trådte den bestyrelse, der havde forestået udflytningen tilbage og kunne med god samvittighed se tilbage på deres indsats, der havde sikret kredsen gode forhold fremover.
En ny bestyrelse blev sammensat og kom til at bestå af John Vejen, der sammen med en del andre medlemmer var vendt tilbage fra kreds 81, som formand, Keld Christensen som kasserer, Brian Simonsen som sekretær. Martin Povlsen som næstformand og Helle Pedersen som bestyrelsesmedlem. Året efter trådte Brian og Martin ud og blev erstattet af Åse Jensen og Allan Andersen.

Kredsen havde i en længere tid haft en rolig periode med en god arbejdsrytme, men i kredsarbejde kan temperamenterne ret let komme i bevægelse og sindene komme i kog. Det skete også her. Årsagen var diskussioner om figuranters arbejdsmetoder, og diskussionerne pågik gennem nogen tid, hvor der også blev afholdt medlemsmøder til diskussion af problemerne, men det lykkedes ikke at få skabt harmoni, og det endte med, at Lars og Kurt forlod træningspladsen for en tid så John Vejen og Martin var tilbage sammen med en enkelt nybegynder Frank Jensen. Dette skabte en vis ro i en periode og fungerede også for de fleste, men for konkurrenceafdelingen var det utilfredsstillende, da det var to figuranter med ekspertise i videreuddannelse, der havde taget en pause i arbejdet.

Diskussionen fortsatte og bestyrelsen fik flere henvendelser om at få tingene normaliseret. De pauserende figuranter havde indvilliget i at vende tilbage, hvis de først kunne holde et møde med bestyrelsen. Tiden gik dog, uden at der skete noget, og på generalforsamlingen i 99, hvor Keld Christensen blev erstattet af Johannes Trudslev, henstilledes det til bestyrelsen om at få sagen i orden. Det skete stadig ikke og efter en diskussion på et senere tidspunkt med et medlem, besluttede formanden at træde tilbage. Han blev fulgt af Helle Pedersen og Johannes Trudslev. Derefter forlod de sammen med en del andre medlemmer kredsen og meldte sig ind i nabokredsen. Det betød så en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev nedsat en 3 mands bestyrelse med Åse Jensen som formand, Allan Andersen som sekretær og Martin Povlsen som kasserer.

Det var den nye bestyrelses intension at gøre en stor indsats for at alle ønsker skulle imødekommes, og i øvrigt havde den et ønske om at skabe dynamik i kredsen med gode tilbud til medlemmerne. Man lagde tidligt ud med et åbent hus - arrangement, og senere stod Kim Mortensen for en fotodag, hvor alle interesserede kunne få deres hund fotograferet. Der blev nedsat et bredt B – udvalg med Søren Jensen som formand, René Hansen var sporansvarlig og Martin Povlsen havde gruppe C som ansvarsområde, og man ønskede med dette udvalg at drage så mange som muligt ind i arbejdet. Kredsen kom i gang. Der var stor optimisme og tilgang af nye medlemmer. Der blev holdt skue og prøver, og en del nye blev sendt af sted til klubbens trænerkurser, så trænerstaben kunne udvides. Resultater blev det også til bl. a. opnåede Arne Ehrenreich med Satoris Hasso en 8. plads ved DM i 2000. Her viste han blandt andet et meget flot forsvarsarbejde en præstation, der var et resultat af et vellykket samarbejde med Kurt Jensen som figurant.

Alligevel forløb den første tid ikke uden problemer. Måske var B – udvalget for bredt, måske havde bestyrelsen ikke klart nok slået kommandoveje og kompetencer fast, eller måske slipper man ikke for tilbagevendende problemer omkring figuranter. Det var nemlig her, det igen brændte på. Bestyrelsen ønskede et par nye figuranter ind. Kurt og Lars havde nemlig af arbejdsmæssige årsager set sig nødsaget til at standse som figuranter på kredsplan, B – udvalget strittede imod, og efter en temmelig lang periode med diskussioner imellem Bestyrelse og B - udvalg(de menige medlemmer mærkede ikke så meget til uoverensstemmelserne) gik det hele i hårdknude, og det endte med, at hele B – udvalget nedlagde arbejdet. Ved den efterfølgende generalforsamling i 2002, satte bestyrelsen sig fast i sadlen. Bestyrelsen blev udvidet, så den igen bestod af 5 mand og fik følgende sammensætning: Åse Jensen formand, Jan Pedersen næstformand, Gitte Pedersen kasserer, Kim Mortensen sekretær og Michael Sørensen bestyrelsesmedlem. Dele af det gamle B – udvalg forlod sammen med enkelte andre kredsen og flyttede til en anden kreds.
Sådanne fortsatte åreladninger er jo ikke af det gode i længden. Det bringer selvfølgelig en vis form for ro, når de utilfredse forsvinder, men der bliver altid slået noget i stykker, og det tapper kredsen for ressourcer. Det er der dog ikke noget at gøre ved. Det nytter ikke at græde over spildt mælk. The show must go on, så det gælder om at få smøget ærmerne op og komme i gang. Det har bestyrelsen også gjort. Endnu et hold nye folk er sendt på træningslederuddannelse. Jan Birk og Kim Mortensen står sammen med Jørgen Munk og Ole Mortensen for figurantarbejdet. Jan Pedersen og Lars Nielsen er under uddannelse og Jan Birk har opsynet med uddannelsen. Kredsen har også et par godkendte prøvefiguranter. Det er Kim og Jørgen. Hans Jensen tager sig af sporarbejdet Endelig står Jan Pedersen som BRK for fordelingen af træningsledere og hvad der ellers følger med på dette område. Avlsarbejdet kører ikke på højt niveau. Der bliver for tiden kun lavet få hvalpe i kredsen, og der er i øjeblikket ikke stor udstillingsinteresse, men ARK Jan Vejen, der i øvrigt i år blev udnævnt til æresmedlem på klubbens repræsentantskabsmøde, kæmper ihærdigt for at holde liv i området, og en del af dette er at holde ringtræningen i gang. Det er lykkedes at få dette til at køre pænt i flere sæsoner. Der har ikke været mange deltagere, men til tider et helt godt antal og altid en god og hyggelig atmosfære. Klubhuset og kantinen er vigtige steder i en kreds, og det kan være vanskeligt at få folk, der vil bruge tid på denne del, og som også kan få det til at glide og også gennem en velkørende kantine, kan skaffe penge i kassen. Kredsen kan her glæde sig over et makkerpar, der får denne afdeling til at køre på bedste måde, Gunnar Ovesen med speciale i pølseristning og Hans Jensen med speciale i lagkager.

Her i april 2002 kan man så se tilbage på snart 40 år i kredsens liv. Det har vekslet mellem gode, rolige og mere stormfulde perioder. Til tider har der været stridigheder som vist ikke undgås i nogen kredse, men der har også været mange positive perioder med godt kammeratskab og gode oplevelser med hundearbejdet med prøver, konkurrencer og udstillingstræning. Kredsen er blevet en del mindre i forhold til storhedstiden i 80érne. Det skyldes dels de mange delinger og udvandringer som følge af stridigheder, men det skyldes også, at der i dag kun stambogsføres halvt så mange hvalpe årligt som for 20 år siden. Kredsen er dog stadig livskraftig. Der er på alle fronter folk til at give en hånd med for at få kredsen til at køre. Der er optimisme og en god stemning. Alle kan tale med alle, uanset om de er tilhængere af de grå eller de røde. Det er hundearbejdet, der er i fokus. Det er at håbe, at det bliver ved på den måde. I nogle kredse er der opstået et skel mellem udstillingsfolk og konkurrencefolk. Det er ikke tilfældet i kreds 10. Her kan som sagt alle endnu tale sammen. Det har været et mål for bestyrelsen, at det skulle være sådan. Det er lykkedes indtil nu. Hvis man er opmærksom på problemet og gør en indsats, når det er nødvendigt, skulle det være muligt, at det kan fortsætte på den måde. Vi er alle schæferhundejere og elsker racen for dens gode egenskaber. Vi kan have mange forskellige grunde til det, men hvis vi viser respekt for andres holdninger, kan vi nyde godt af hinandens ekspertise og samles i glæden ved schæferhunden.

 

 

 

 


Én som er på vej på opgave...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En anden som er på opgave...

 

 

 

 

 

 

 

 

 To som er på opgave??

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Store slag er i gennem tiden udkæmpet i kreds 10....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Intet arrangement uden flotte præmier...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En travl hund -

 

 

 

 

 

 

 

 

 - på vej på opgave...

  
 

Check facebook siden for ugens kantine menu, og de sidste hotte nyheder.


 

 

 

 
 
Copyright 2010-2020: Schæferhundeklubben Kreds 10 Hjørring | Forside>>